Για την εγγραφή των νέων μελών απαραίτητο είναι να υποβληθούν τα εξής έγγραφα αποκλειστικά ηλεκτρονικά:

  • Επικυρωμένο αντίγραφο βασικού πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Βεβαίωση ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης στην οικογενειακή συστημική ψυχοθεραπεία
  • Προτάσεις από δύο μέλη του σωματείου
  • Βεβαίωση εργοδότη (εργαζόμενος στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό φορέα) ή
  • Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος (ελεύθερο επάγγελμα)